Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Przetargi

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/PLOTER/2020R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bielsk Podlaski, 2020-11-10

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/PLOTER/2020R

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostarczenie fabrycznie nowego plotera laserowego tnąco-grawerującego. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni technicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

 

Zapytanie ofertowe – WTZ-BP-CDD-PLOTER-2020R

 

Sokołów Podlaski, 16.09.2020 roku

Znak sprawy: WTZ/SP/CDD/P/2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim.

 

Data publikacji: 16.09.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 16.00

 

 1. Zamawiający:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,

Kościelna 10

17-320 Drohiczyn

NIP 544-13-05-837       REGON 050326429

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.caritas.pl

e-mail: wtz.sokolowpodlaski@gmail.com

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Oferentów.
 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

 1. Rozebranie istniejącej pochylni z kostki brukowej wraz z demontażem barierek i murków oporowych.
 2. Wykonanie nowej posadzki betonowej na pochylni (ok. 30 m).
 3. Ułożenie nawierzchni podjazdu z płyt granitowych płomieniowanych antypoślizgowych w kolorze szarym na warstwie kleju mrozoodpornego.
 4. Obłożenie murków oporowych płytami granitowymi gładkimi na klej mrozoodporny.
 5. Spoinowanie płyt granitowych.
 6. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawcę specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej pod nr tel. 518-993-725.

 

IV. Gwarancja

Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja. W ofercie należy podać czas na jaki udzielania jest gwarancja na wykonanie robót.

 

V. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2020r.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta , powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.
 2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).
 3. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.
 4. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 6. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert.

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Nazwa kryterium: cena; waga – 100% .

 

IX. Termin, miejsce i forma składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim, ul. Lipowa 84, pokój nr 10 do dnia 24.09.2020r. do godz. 16.00, w tytule wpisując WTZ/SP/CDD/P/2020”
 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25.09.2020r. o godzinie 10.00 w Siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy ul. Lipowej 84 w Sokołowie Podlaskim.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie drohiczyn.caritas.pl w zakładce ”Przetargi”
 5. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie i w formie pisemnej.

 

X. Osoba do kontaktu:

 1. Urszula Lusińska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej: nr tel. 518-993-725.

 

 

XI. Modernizacja podjazdu będąca przedmiotem zapytania ofertowego w części zostanie sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      w ramach programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, a także ze środków Powiatu Sokołowskiego.

 XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  przyczyn.

 

Zapytanie ofertowe w formacie .PDF do pobrania.