Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Przetargi

Sokołów Podlaski, dnia 20.06.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam do składania ofert ma usługę transportową produktów spożywczych.

Zamawiający: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Termin złożenia oferty: do dnia 27.06.2023 r., do godz.12.00;

Forma składania ofert: pisemna na adres ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

Formy komunikacji: pisemna

Termin realizacji: 01.07.2023 – 31.08.2023r.;

Miejsce realizacji: województwo mazowieckie i podlaskie (diecezja drohiczyńska);

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 m. in.:

powidła śliwkowe,
makaron jajeczny świderki,
mleko UHT,
szynka wieprzowa mielona,
cukier biały,
olej rzepakowy.

Przedmiotem zamówienia jest transport w/w produktów do różnych punktów na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Planowany jest przejazd minimum 1 raz do każdego miejsca dostawy.

Warunki udziału w zapytaniu: Posiadanie samochodu ciężarowego o ładowności do 12 ton, wyposażonego w windę, posiadanie wózka –paleciaka na samochodzie.

Dokumenty do złożenia przez oferenta na potwierdzenie spełniania warunków: kopia dokumentów potwierdzających posiadanie ww. samochodu.

Kryterium wyboru oferty: Cena

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający może także w każdym wypadku unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena musi przedstawiać kwotę za przejechany 1 kilometr brutto.
Ofertę należy przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie-ofertowe-transport-Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-Podprogram-2021 Plus

Z poważaniem

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

 

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/SUBLIMACJA/2022r                            

Bielsk Podlaski,2022-11-09

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, jako Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2022r. dotyczącego zakupu i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do sublimacji. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.  

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę:

ANAM SP. Z O.O, ul. Wejhera 24, 84-252 Orle, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 7.919,72 zł brutto (siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i 72/100  brutto).

Zamawiający przy wyborze kierował się ceną.

Oferta otrzymała 100 pkt.

 

WTZ Bielsk-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji

WTZ Bielsk-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WTZ Bielsk-Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Sokołów Podlaski, 02.11.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WTZ/BP/CDD/SUBLIMACJA/2022r na zakup i dostawę sprzętu do sublimacji.

Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej,, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

Zapytanie ofertowe WTZ BP CDD SUBLIMACJA 2022r

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Sokołów Podlaski, 14.10.2022

Informacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim”.

Znak sprawy:  WTZ/SP/CDD/MŁ/2022.

 

WTZ Sokołów Podlaski – wybór oferty

Sokołów Podlaski, 10.10.2022

Zapytanie ofertowe na realizację zadania „Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim”.

Znak sprawy:  WTZ/SP/CDD/MŁ/2022.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WTZ-SP-CDD-MŁ-2022

 

 

Sokołów Podlaski, 14.05.2022

Zapytanie ofertowe na organizację pikniku edukacyjnego w ramach projektu pn. „Ekologiczny zakątek w Wyrozęby Podawce”

Organizacja-pikniku-zapytanie-ofertowe-202205

Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

 

Sokołów Podlaski, dnia 03.03.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021

 

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam do składania ofert ma usługę transportową produktów spożywczych.

 

Zamawiający: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Termin złożenia oferty: do dnia 10.03.2022 r., do godz.12.00;

Forma składania ofert: pisemna na adres ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

Formy komunikacji: pisemna

Termin realizacji: 14.03.2022 – 30.09.2022r.;

Miejsce realizacji: województwo mazowieckie i podlaskie (diecezja drohiczyńska);

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa wszystkich produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 m. in.:

groszek z marchewką,
koncentrat pomidorowy,
powidła śliwkowe,
makaron jajeczny świderki,
kasza jęczmienna,
mleko UHT,
szynka drobiowa,
szynka wieprzowa mielona,
filet z makreli w oleju,
cukier biały,
olej rzepakowy.

Przedmiotem zamówienia jest transport w/w produktów do różnych punktów na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Planowany jest przejazd minimum 1 raz do każdego miejsca dostawy.

Warunki udziału w zapytaniu: Posiadanie samochodu ciężarowego o ładowności do 12 ton, wyposażonego w windę, posiadanie wózka –paleciaka na samochodzie.

Dokumenty do złożenia przez oferenta na potwierdzenie spełniania warunków: kopia dokumentów potwierdzających posiadanie ww. samochodu.

Kryterium wyboru oferty: Cena

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający może także w każdym wypadku unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena musi przedstawiać kwotę za przejechany 1 kilometr brutto.
Ofertę należy przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie-ofertowe-transport-Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego Podprogram 2021

Z poważaniem

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego WTZ/SP/CDD/PM/2021

Znak sprawy: WTZ/SP/CDD/PM/2021

Pobierz zapytanie ofertowe: tutaj

Rozstygnięcie zapytania ofertowego. Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/HAFCIARKA/2021r  

Sokołów Podlaski, 2021-09-09

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/HAFCIARKA/2021r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zakup i dostarczenie fabrycznie nowej komputerowej hafciarki. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.  

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Kościelna 10

17-312 Drohiczyn

NIP: 544-13-05-837

REGON: 050326429

e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl

 1. Tryb udzielenia Zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz.1986). Szacunkowa wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

 

KOD CPV 42715000-1 Maszyny do szycia

 

Cena za przedmiot zamówienia musi uwzględniać dostawę maszyny, instalację, uruchomienie, szkolenie z obsługi oraz spełniać następujące parametry techniczne:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia. Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeśli Oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

 

IV.Kryteria oceny oferty.

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i przyzna punktację za spełnienie poniższych kryteriów w następujący sposób:

Kryterium

Waga kryterium

Cena netto (C)

100%

 

2. W ramach przedmiotowego kryterium „Cena netto” punkty zostaną przyznane na podstawie ceny netto za przedmiot zamówienia, wskazanej przez Dostawcę na Formularzu oferty. W kryterium tym najwyższą liczbę punktów tj. 100, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, natomiast pozostałym ofertom zostanie przypisana liczba punktów wg poniższego wzoru: liczba punktów za cenę netto = ( Cena netto oferty najniższej/Cena netto oferty ocenianej) × 100%×100 pkt.

3. W ramach przedmiotowego kryterium „cena netto” Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych w sposób opisany w pkt.IV.2.

4. Cena netto, wskazana przez Dostawcę na Formularzu oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z zakupem, dostawą i instalacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty załadunku, transportu, ubezpieczenia transportu, instalacji, koszty pracy instalacji i montażu itp.

5. Cenę netto oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego oraz otrzyma największa liczbę punktów.

7. Po przeprowadzeniu procedury postepowania o udzielenie zamówienia i wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi podpisanie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia z Dostawcą.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają zdolność do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Dostawca posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał do realizacji przedmiotu zamówienia. Celem zapewnienia, że Dostawca posiada zdolność do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, Dostawca podpisze Oświadczenie dostawcy, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (dostawcy) a wykonawcą (dostawcą), polegające w szczególności na:

a). Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b). posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;

c).  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,. prokurenta, pełnomocnika,

d).  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Dostawca podpisze Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, uniemożliwiającej lub zagrażającej realizacji zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Dostawca podpisze Oświadczenie dostawcy, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy udzielą co najmniej 12 -miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od daty dostawy, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V.

VI. Przygotowanie, złożenie i otwarcie ofert

1.Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w formie elektronicznej. Formularz oferty należy wypełnić komputerowo lub odręcznie, czytelnie nieścieralnym długopisem.

 1. Do Formularza ofertowego należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w ramach niniejszego zapytania
 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 5. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi do Zapytania ofertowego. Zamawiający odrzuci i nie będzie rozpatrywał przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym i pozostałych załącznikach do Zapytania ofertowego lub złożonej po terminie.
 6. Wszystkie strony Formularza ofertowego wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 7. Każda zmiana lub poprawka w tekście oferty musi być parafowana własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie zostanie ona uwzględniona.
 8. Dostawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert lub całkowicie wycofać złożoną uprzednio ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek, uzupełnień lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

  10. Formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami muszą być podpisane przez Dostawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji Dostawcy przez osobę podpisującą ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  1. Formularz ofertowy należy sporządzić w języku polskim.
  2. Oferta powinna zostać złożona w walucie złoty polski.
  3. Ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres: biuro@wtzbielskpodlaski.pl w terminie do dnia 16.09.2021r do godz. 9.00 rano.
  4. Informacja o wyniku postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: drohiczyn.caritas.pl dnia 16.09.2021r. W tym terminie Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę dostawcy, którego oferta została wybrana lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  5. Dostawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  6. Każdy dostawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

17. zamawiający zastrzega sobie prawo do:

18.W przypadkach, o których mowa w pkt. VI.17, Oferentowi nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze. Zamawiający dokona oceny ofert i przyzna punktację za spełnienie poniższych kryteriów.

 

Wymagane dokumenty

 1. W celu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu Dostawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty:

a) Oferta na druku „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1)

b) Umowa – wzór (Załącznik nr 2)

d) Oświadczenie (Załącznik nr 3).

VII. Informacje dodatkowe

 1. Odpowiedzi na zapytania, złożone przez Dostawców, związane z prowadzonym postępowaniem, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: drohiczyn.caritas.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji Zamówienia udzieli:

Monika Piotrowska-Śliwińska tel.533177133, e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl

Wszelkie zapytania wymagają formy pisemnej na adres poczty e-mail.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 kolejnych dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn (adres do korespondencji: ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski), inspektorem ochrony danych osobowych w Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn (adres do korespondencji: ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski) jest Pani Monika Szczepańczyk z którą można się skontaktować za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: drohiczyn@caritas.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: zakup i dostarczenie fabrycznie nowej komputerowej hafciarki.

 

Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.  

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Do pobrania:

Sokołów Podlaski, dnia 02 luty 2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W imieniu Caritas Drohiczyn OPP (dalej: Zamawiający) zwracam się z zaproszeniem do składania ofert na:

Modernizację i przebudowę magazynu żywności Caritas Drohiczyn OPP przeciw nieracjonalnej gospodarce odpadami we wschodniej Polsce.

1. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostały zamieszczone w projekcie architektonicznym, przedmiarach sanitarnym, elektrycznym i budowlanym oraz wykazie wyposażenia i środków transportu dostępnych do wglądu w Caritas Drohiczyn OPP, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski.

2. Caritas Drohiczyn OPP nie jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr. 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zobowiązanym do stosowania przy udzielaniu zamówień przepisów tej Ustawy, a niniejsze zapytanie ofertowej nie jest elementem postępowania przetargowego w oparciu o przepisy art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopad 2021 r.

4. Oferta powinna zawierać:
a. cenę,
b. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia oraz zasobów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia,
c. szacowany termin przystąpienia do realizacji zamówienia i szacowany czas jego realizacji,
d. informację o ewentualnym korzystaniu z podwykonawców,
e. opis doświadczenia oferenta (zrealizowane projekty, referencje od klientów),
f. dane kontaktowe osoby odpowiadającej za złożenie oferty (imię, nazwisko, email, telefon),
g. inne informacje istotne dla zamawiającego z punktu widzenia oferenta,
h. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.

5. Zamawiający w każdym czasie może zwrócić się do oferenta o udzielenie dodatkowych informacji o ofercie.

6. Ofertę należy składać:
– pisemnie, osobiście na adres Caritas Drohiczyn OPP, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski,
– mailowo na adres: drohiczyn@caritas.pl do dnia 10 lutego 2021 r. do godziny 9:00.
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do sekretariatu Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

7. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

8. W przypadku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty oferent ją składający będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Umowa będzie negocjowana w dobrej wierze z zastrzeżeniem, że będzie zawierała standardowe postanowienia dla tego rodzaju umów.

9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może być zmieniana. W przypadku zmiany oferty, pod uwagę będzie brana oferta złożona pierwotnie.

10. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeśli nie spełnia ona wymogów.

11. Niniejsze zapytanie ofertowe może być modyfikowane w każdym czasie, jak również może zostać odwołane bez podawania przyczyny (według uznania Zamawiającego).

12. Zamawiający nie musi ogłaszać wyboru najkorzystniejszej oferty.

13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Załączniki:

Formularz Ofertowy 2021

Sokołów Podlaski, dnia 20.01.2021 r.

 

 Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych  w ramach realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020

 

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam do składania ofert ma usługę transportową produktów spożywczych.

 

Zamawiający: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Termin złożenia oferty: do dnia 26.01.2021 r., do godz.12.00;

Forma składania ofert: pisemna na adres ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

Formy komunikacji: pisemna

Termin realizacji: 27.01.2021 – 31.08.2021r.;

Miejsce realizacji: województwo mazowieckie i podlaskie (diecezja drohiczyńska);

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa wszystkich produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 m. in.:

 1. groszek z marchewką,
 2. koncentrat pomidorowy,
 3. buraczki wiórki,
 4. powidła śliwkowe,
 5. mus jabłkowy,
 6. fasolka po bretońsku,
 7. makaron jajeczny świderki,
 8. płatki owsiane,
 9. ryż biały,
 10. kasza jęczmienna,
 11. herbatniki maślane,
 12. mleko UHT,
 13. ser podpuszczkowy dojrzewający,
 14. szynka drobiowa,
 15. szynka wieprzowa mielona,
 16. pasztet drobiowy,
 17. filet z makreli w oleju,
 18. cukier biały,
 19. miód nektarowy wielokwiatowe,
 20. olej rzepakowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest wielokrotny transport w/w produktów do różnych punktów na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Ser podpuszczkowy dojrzewający wymaga transportu w warunkach chłodniczych. Planowany jest przejazd minimum 3 razy do każdego miejsca dostawy.

Warunki udziału w zapytaniu: Posiadanie samochodów ciężarowych o ładowności do 12 ton, wyposażonych w windę, posiadanie samochodów ciężarowych – chłodnia, posiadanie wózka –paleciaka na samochodzie.

Dokumenty do złożenia przez oferenta na potwierdzenie spełniania warunków: kopia dokumentów potwierdzających posiadanie ww. samochodów.

Kryterium wyboru oferty: Cena

 

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający może także w każdym wypadku unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
 6. Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 7. Cena musi przedstawiać kwotę za przejechany 1 kilometr brutto.
 8. Ofertę należy przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe transport – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Z poważaniem

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/PLOTER/2020R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bielsk Podlaski, 2020-11-10

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/PLOTER/2020R

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostarczenie fabrycznie nowego plotera laserowego tnąco-grawerującego. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni technicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

 

Zapytanie ofertowe – WTZ-BP-CDD-PLOTER-2020R

 

Sokołów Podlaski, 16.09.2020 roku

Znak sprawy: WTZ/SP/CDD/P/2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim.

 

Data publikacji: 16.09.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 16.00

 

 1. Zamawiający:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,

Kościelna 10

17-320 Drohiczyn

NIP 544-13-05-837       REGON 050326429

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.caritas.pl

e-mail: wtz.sokolowpodlaski@gmail.com

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Oferentów.
 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

 1. Rozebranie istniejącej pochylni z kostki brukowej wraz z demontażem barierek i murków oporowych.
 2. Wykonanie nowej posadzki betonowej na pochylni (ok. 30 m).
 3. Ułożenie nawierzchni podjazdu z płyt granitowych płomieniowanych antypoślizgowych w kolorze szarym na warstwie kleju mrozoodpornego.
 4. Obłożenie murków oporowych płytami granitowymi gładkimi na klej mrozoodporny.
 5. Spoinowanie płyt granitowych.
 6. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawcę specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej pod nr tel. 518-993-725.

 

IV. Gwarancja

Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja. W ofercie należy podać czas na jaki udzielania jest gwarancja na wykonanie robót.

 

V. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2020r.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta , powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.
 2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).
 3. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.
 4. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 6. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert.

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Nazwa kryterium: cena; waga – 100% .

 

IX. Termin, miejsce i forma składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim, ul. Lipowa 84, pokój nr 10 do dnia 24.09.2020r. do godz. 16.00, w tytule wpisując WTZ/SP/CDD/P/2020”
 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25.09.2020r. o godzinie 10.00 w Siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy ul. Lipowej 84 w Sokołowie Podlaskim.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie drohiczyn.caritas.pl w zakładce ”Przetargi”
 5. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie i w formie pisemnej.

 

X. Osoba do kontaktu:

 1. Urszula Lusińska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej: nr tel. 518-993-725.

 

 

XI. Modernizacja podjazdu będąca przedmiotem zapytania ofertowego w części zostanie sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      w ramach programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, a także ze środków Powiatu Sokołowskiego.

 XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  przyczyn.

 

Zapytanie ofertowe w formacie .PDF do pobrania.