Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Przetargi

Sokołów Podlaski, dnia 02 luty 2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  W imieniu Caritas Drohiczyn OPP (dalej: Zamawiający) zwracam się z zaproszeniem do składania ofert na:

Modernizację i przebudowę magazynu żywności Caritas Drohiczyn OPP przeciw nieracjonalnej gospodarce odpadami we wschodniej Polsce.

1. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostały zamieszczone w projekcie architektonicznym, przedmiarach sanitarnym, elektrycznym i budowlanym oraz wykazie wyposażenia i środków transportu dostępnych do wglądu w Caritas Drohiczyn OPP, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski.

2. Caritas Drohiczyn OPP nie jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr. 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zobowiązanym do stosowania przy udzielaniu zamówień przepisów tej Ustawy, a niniejsze zapytanie ofertowej nie jest elementem postępowania przetargowego w oparciu o przepisy art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopad 2021 r.

4. Oferta powinna zawierać:
a. cenę,
b. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia oraz zasobów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia,
c. szacowany termin przystąpienia do realizacji zamówienia i szacowany czas jego realizacji,
d. informację o ewentualnym korzystaniu z podwykonawców,
e. opis doświadczenia oferenta (zrealizowane projekty, referencje od klientów),
f. dane kontaktowe osoby odpowiadającej za złożenie oferty (imię, nazwisko, email, telefon),
g. inne informacje istotne dla zamawiającego z punktu widzenia oferenta,
h. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.

5. Zamawiający w każdym czasie może zwrócić się do oferenta o udzielenie dodatkowych informacji o ofercie.

6. Ofertę należy składać:
– pisemnie, osobiście na adres Caritas Drohiczyn OPP, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski,
– mailowo na adres: drohiczyn@caritas.pl do dnia 10 lutego 2021 r. do godziny 9:00.
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do sekretariatu Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

7. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

8. W przypadku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty oferent ją składający będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Umowa będzie negocjowana w dobrej wierze z zastrzeżeniem, że będzie zawierała standardowe postanowienia dla tego rodzaju umów.

9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może być zmieniana. W przypadku zmiany oferty, pod uwagę będzie brana oferta złożona pierwotnie.

10. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeśli nie spełnia ona wymogów.

11. Niniejsze zapytanie ofertowe może być modyfikowane w każdym czasie, jak również może zostać odwołane bez podawania przyczyny (według uznania Zamawiającego).

12. Zamawiający nie musi ogłaszać wyboru najkorzystniejszej oferty.

13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Formularz Ofertowy 2021

Sokołów Podlaski, dnia 20.01.2021 r.

 

 Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych  w ramach realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020

 

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam do składania ofert ma usługę transportową produktów spożywczych.

 

Zamawiający: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Termin złożenia oferty: do dnia 26.01.2021 r., do godz.12.00;

Forma składania ofert: pisemna na adres ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

Formy komunikacji: pisemna

Termin realizacji: 27.01.2021 – 31.08.2021r.;

Miejsce realizacji: województwo mazowieckie i podlaskie (diecezja drohiczyńska);

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa wszystkich produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 m. in.:

 1. groszek z marchewką,
 2. koncentrat pomidorowy,
 3. buraczki wiórki,
 4. powidła śliwkowe,
 5. mus jabłkowy,
 6. fasolka po bretońsku,
 7. makaron jajeczny świderki,
 8. płatki owsiane,
 9. ryż biały,
 10. kasza jęczmienna,
 11. herbatniki maślane,
 12. mleko UHT,
 13. ser podpuszczkowy dojrzewający,
 14. szynka drobiowa,
 15. szynka wieprzowa mielona,
 16. pasztet drobiowy,
 17. filet z makreli w oleju,
 18. cukier biały,
 19. miód nektarowy wielokwiatowe,
 20. olej rzepakowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest wielokrotny transport w/w produktów do różnych punktów na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Ser podpuszczkowy dojrzewający wymaga transportu w warunkach chłodniczych. Planowany jest przejazd minimum 3 razy do każdego miejsca dostawy.

Warunki udziału w zapytaniu: Posiadanie samochodów ciężarowych o ładowności do 12 ton, wyposażonych w windę, posiadanie samochodów ciężarowych – chłodnia, posiadanie wózka –paleciaka na samochodzie.

Dokumenty do złożenia przez oferenta na potwierdzenie spełniania warunków: kopia dokumentów potwierdzających posiadanie ww. samochodów.

Kryterium wyboru oferty: Cena

 

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający może także w każdym wypadku unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
 6. Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 7. Cena musi przedstawiać kwotę za przejechany 1 kilometr brutto.
 8. Ofertę należy przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe transport – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Z poważaniem

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/PLOTER/2020R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bielsk Podlaski, 2020-11-10

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/PLOTER/2020R

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostarczenie fabrycznie nowego plotera laserowego tnąco-grawerującego. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni technicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

 

Zapytanie ofertowe – WTZ-BP-CDD-PLOTER-2020R

 

Sokołów Podlaski, 16.09.2020 roku

Znak sprawy: WTZ/SP/CDD/P/2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim.

 

Data publikacji: 16.09.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 16.00

 

 1. Zamawiający:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,

Kościelna 10

17-320 Drohiczyn

NIP 544-13-05-837       REGON 050326429

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.caritas.pl

e-mail: wtz.sokolowpodlaski@gmail.com

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Oferentów.
 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

 1. Rozebranie istniejącej pochylni z kostki brukowej wraz z demontażem barierek i murków oporowych.
 2. Wykonanie nowej posadzki betonowej na pochylni (ok. 30 m).
 3. Ułożenie nawierzchni podjazdu z płyt granitowych płomieniowanych antypoślizgowych w kolorze szarym na warstwie kleju mrozoodpornego.
 4. Obłożenie murków oporowych płytami granitowymi gładkimi na klej mrozoodporny.
 5. Spoinowanie płyt granitowych.
 6. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawcę specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej pod nr tel. 518-993-725.

 

IV. Gwarancja

Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja. W ofercie należy podać czas na jaki udzielania jest gwarancja na wykonanie robót.

 

V. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2020r.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta , powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.
 2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).
 3. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.
 4. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 6. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert.

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Nazwa kryterium: cena; waga – 100% .

 

IX. Termin, miejsce i forma składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim, ul. Lipowa 84, pokój nr 10 do dnia 24.09.2020r. do godz. 16.00, w tytule wpisując WTZ/SP/CDD/P/2020”
 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25.09.2020r. o godzinie 10.00 w Siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy ul. Lipowej 84 w Sokołowie Podlaskim.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie drohiczyn.caritas.pl w zakładce ”Przetargi”
 5. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie i w formie pisemnej.

 

X. Osoba do kontaktu:

 1. Urszula Lusińska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej: nr tel. 518-993-725.

 

 

XI. Modernizacja podjazdu będąca przedmiotem zapytania ofertowego w części zostanie sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      w ramach programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, a także ze środków Powiatu Sokołowskiego.

 XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  przyczyn.

 

Zapytanie ofertowe w formacie .PDF do pobrania.