Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim

Warsztaty Terapii Zajęciowej (zwane dalej WTZ) zostały utworzone przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Warsztaty są samodzielną pod względem organizacyjnym i finansowym jednostką, nie posiadającą osobowości prawnej. WTZ w Bielsku Podlaskim powstały i działają na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz umowy zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej a Starostą Powiatu Bielskiego.

 

Warsztaty działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 z wyłączeniem jednego miesiąca letniego przypadającego na przerwę wakacyjną, nie dłuższą niż pięć tygodni. Do WTZ uczęszczają osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z odpowiednimi wskazaniami do terapii zajęciowej.

 

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest bezpłatny, uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów. Dowóz zapewnia WTZ i jest bezpłatny.

 

Celem Warsztatów prowadzonych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej jest:

  1. Aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  2. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia.

 

Powyższe cele realizowane są przez:

  1. Ogólne usprawnianie.
  2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia.
  3. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach itp.
  4. Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.
  5. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, w tym również szkolenia zawodowego.

 

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim uczęszcza 53 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Głównie są to osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi i zaburzeniami psychicznymi. Terapia zajęciowa ( (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w siedmiu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje jeden instruktor. Uczestnicy kwalifikowani są do poszczególnych pracowni według swoich zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Rehabilitacja zawodowa ma na celu wyposażyć uczestnika w takie umiejętności, które będzie mógł on wykorzystać w trakcie podjętej pracy zawodowej. Chodzi tu o takie umiejętności jak: współpraca w grupie, poprawna komunikacja interpersonalna, rozumienie i przestrzeganie regulaminów, w tym znajomość praw i obowiązków pracowniczych, utrzymanie czystości własnego stanowiska pracy, znajomość przepisów bhp, wykonywanie poleceń oraz przyjmowanie konstruktywnej krytyki instruktorów itp. natomiast rehabilitacja społeczna to szeroko pojęty trening kompetencji społecznych, który polega między innymi na: kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych i harmonijnego współżycia w grupie, odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone minie i zadanie, dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce: rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych, stosowania zwrotów grzecznościowych zależnych od miejsca i okoliczności.

 

Zasady przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim

Podstawowym wymogiem przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem iż dana osoba wymaga udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz mieć skończone 18 lat. Zapis taki znajduje się w orzeczeniu o niepełnosprawności w miejscu gdzie znajdują się wskazania rehabilitacyjne wydane przez zespół orzekający.

 

Orzeczenie takie wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 Do orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć wniosek o udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Wniosek można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pobrać z naszej strony internetowej.

Wniosek winien być podpisany przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego. Wszelkie dodatkowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać bezpośrednio w WTZ w Bielsku Podlaskim Tel. 85/876-71-91 lub tel. kom. 533177133 w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. W przypadku nie posiadania wskazań w orzeczeniu w zakresie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej należy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Bielsku Podlaskim. Pomoc w zakresie wypełnienia tego wniosku można uzyskać w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim (także telefonicznie).

Budynek, w którym siedzibę ma Warsztat, dzięki staraniom Dyrektora  Caritas  Diecezji  Drohiczyńskiej –  ks. Krzysztofa  Kisielewicza, został całkowicie odnowiony i wyposażony w nowoczesny sprzęt do terapii i rehabilitacji.

Kierownikiem WTZ w Bielsku Podlaskim jest Monika Piotrowska-Śliwińska.

Kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski
kom: 533 177 133
kom: 793 759 355
telefon: 85 876 71 91
e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl