Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim

WTZ  został utworzony 15 grudnia 2008r. a swoją działalność rozpoczął od 29 grudnia 2008r. Jednostką organizacyjną, która otworzyła Warsztat jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej  ul. Kościelna 10, Drohiczyn.  Placówka obejmuje wsparciem dziennym 33 uczestników – niepełnosprawnych mieszkańców powiatu sokołowskiego.

 

WARSZTAT oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja powyższego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapia realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się formy i zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki umiejętności, formy współpracy z rodziną i opiekunami, planowane efekty rehabilitacji oraz osobę odpowiedzialną za realizację programu rehabilitacji.

 

Działająca w warsztacie rada programowa dokonuje okresowej oceny oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

  • podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie, przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
  • pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
  • okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
  • okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

 

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

Kierownikiem WTZ w Sokołowie Podlaskim jest mgr Urszula Lusińska.

 

Kontakt z WTZ w Sokołowie Podlaskim:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Lipowa 84
08-300 Sokołów Podlaski

e-mail: wtz.sokolowpodlaski@gmail.com
tel.: (25) 787 37 40