Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ogłasza konkurs skierowany do Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć projekt, wraz z kosztorysem, zakładający przeprowadzenie dowolnej akcji promującej dzieło miłosierdzia (piknik, szkolenie itp.).  

 

Najlepsze, wyłonione przez komisję, projekty zostaną nagrodzone:

 

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

pt.: „Miej Serce”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ogłaszany jest przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na podstawie przepisów Statutu Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Rozdz. II Art. 6 punkt x.
 2. Ocenę złożonych ofert przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w drodze decyzji.

§ 2. Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania pt.: „Miej Serce”, promującego dzieło miłosierdzia.
 2. Celem zadnia jest:

a) inicjowanie i stymulowanie kontaktów w społeczności lokalnej, służących m.in. wzmacnianiu więzi i zapoznaniu się z potrzebami jej mieszkańców

b) aktywizacja społeczności lokalnej do włączenia się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą

c) zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla działań charytatywnych i pomocowych
w szczególności w najbliższym otoczeniu

d) wzmocnienie pozytywnego wizerunku wolontariuszy czynnie udzielających się
w Parafialnych Zespołach Caritas.

3. Preferowane będą projekty stanowiące impuls do długotrwałego działania zakładającego pomoc najbardziej potrzebującym i/lub promującym ideę wolontariatu.

 

§ 3. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie

 1. W konkursie udział mogą wziąć Parafialne Zespoły Caritas (PZC) działające na terenie Diecezji Drohiczyńskiej.
 2. Zadanie zgłoszone w konkursie może być realizowane wspólnie przez dwa lub więcej uprawnionych do tego podmiotów.   

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie sprawozdania z działalności charytatywnej za rok 2017. W przypadku nowo utworzonych PZC należy przedłożyć zakładany plan działań na rok 2018.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty na realizację zadania promującego dowolne dzieło miłosierdzia (np. piknik, szkolenie, festyn, konkurs, zawody, itp.),  do dnia 15.12.2017 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drohiczyn@caritas.pl lub tradycyjnej na adres: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski.
 3. Każdy podmiot może złożyć w konkursie nie więcej niż jedną ofertę.
 4. Oferta musi zawierać kosztorys planowanych działań.

 

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.01.2018 roku.
 2. Na realizację najlepszych pomysłów zostanie przeznaczone 5 x 1.000 zł.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA DLA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

pt.: „Miej Serce”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ogłaszany jest przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na podstawie przepisów Statutu Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Rozdz. II Art. 6 pkt. x.
 2. Ocenę złożonych ofert przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w drodze decyzji.

§ 2. Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania pt.: „Miej Serce”, promującego dzieło miłosierdzia.
 2. Celem zadnia jest:

 

a) inicjowanie i stymulowanie kontaktów w społeczności lokalnej, służących m.in. wzmacnianiu więzi i zapoznaniu się z potrzebami jej mieszkańców

b) aktywizacja społeczności lokalnej do włączenia się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą

c) zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla działań charytatywnych i pomocowych

w szczególności w najbliższym otoczeniu

d) wzmocnienie pozytywnego wizerunku wolontariuszy czynnie udzielających się

w Szkolnych Kołach Caritas.

3.Preferowane będą projekty stanowiące impuls do długotrwałego działania zakładającego pomoc najbardziej potrzebującym i/lub promującym ideę wolontariatu.

 

§ 3. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie

 1. W konkursie udział mogą wziąć Szkolne Koła Caritas (SKC) działające na terenie Diecezji Drohiczyńskiej.
 2. Zadanie zgłoszone w konkursie może być realizowane wspólnie przez dwa lub więcej uprawnionych do tego podmiotów.  

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie sprawozdania z działalności charytatywnej za rok 2017. W przypadku nowo utworzonych SKC należy przedłożyć zakładany plan działań na rok 2018.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty na realizację zadania promującego dowolne dzieło miłosierdzia (np. piknik, szkolenie, festyn, konkurs, zawody, itp.) do dnia 15.12.2017 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drohiczyn@caritas.pl lub tradycyjnej na adres: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski.
 3. Każdy podmiot może złożyć w konkursie nie więcej niż jedną ofertę.
 4. Oferta musi zawierać kosztorys planowanych działań.

 

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.01.2018 roku.
 2. Na realizację najlepszych pomysłów zostanie przeznaczone 5 x 1.000 zł.

 

Regulaminy w formacie .doc do pobrania:

Pobierz: Regulamin dla Parafialnych Zespołów Caritas

Pobierz: Regulamin dla Szkolnych Kół Caritas

« poprzedni wpis
nastepny wpis »